Kể chuyện: Kể chuyện đã đọc đã nghe trang 48 sgk Tiếng Việt lớp 5


Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hào bình, chống chiến tranh

KỂ CHUYỆN Kể chuyện đã đọc, đã nghe

Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không tin được thì kể lại các truyện;

-  Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 37).

-   Những con sếu bằng giấy (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 36).