Bài 98 trang 96 sgk toán 6 tập 1


Tính giá trị của biểu thức:

98. Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125) . (-13) . (-a), với a = 8.

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b, với b = 20.

Bài giải:

a) (-125) . (-13) . (-a), với a = 8. Thay a = 8 vào ta có biểu thức:

= (-125) . (-13) . (-8)

= 13 000

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b, với b = 20. Thay b = 20 vào ta có biểu thức:

= (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . 20

= -2 400

Đáp số: a) -13 000; b) -2 400.