Bài 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1


Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

94. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5);

b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3).

Bài giải:

ĐS: a) (-5)5; b) 63.