Bài 91 trang 95 sgk toán 6 tập 1


Thay một thừa số bằng tổng để tính:

91. Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) -57 . 11;                b) 75 . (-21).

Bài giải:

HD: Thay 11 bởi 10 + 1; thay -21 bởi -20 - 1.

ĐS: a) -627; b) -1575.