Bài 7 - Trang 149 - SGK Hóa học 9


Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

7. Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn.

a) Số mol CH3COOH = 0,2 mol.

 CH3 – COOH  +  NaHCO3   ->  CH3 – COONa  +  CO2  +  H2O

        0,2            0,2                    0,2             0,2

Khối lượng NaHCO3 cần dùng là ; 0,2.84 = 16,8 gam.

  (gam).

b) 

  = 0,2.82 = 16,4 (gam).

=> 

             = 100 + 200 - (0,2.44) = 291,2 (gam).

=> C% (CH3 – COONa) = .100% = 5,63%.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu