Bài 1 - Trang 148 - SGK Hóa học 9


Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :

1. Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :

a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?

b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học.

Lời giải.

a) Chất có nhóm –OH là rượu etylic, chất có nhóm –COOH là axit axetic.

b) Chất tác dụng được với K là rượu etylic và axit axetic :

             2C2H5OH  +  2Na  ->  C2H5ONa  +  H2

             2CH3 – CH2OH  +  2Na  ->  2CH3 – CH2ONa  +  H2

  Chất tác dụng được với Zn, K2CO3 là axit axetic :

             2CH3 – CH2OH  +  Zn  ->  2CH3 – CH2ONa  +  H2O

             2CH3 – CH2OH  +   K2CO3  ->  2CH3 – CH2OK  +  CO2 + H2O

 Chất tác dụng được với NaOH là axit axetic và chất béo :

            CH3 – CH2OH  +  NaOH  ->  CH3 – CH2ONa  +  H2O

            (RCOO)3C3H5   +  NaOH  ->  3RCOONa  + C3H5(OH)3
  

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu