Bài 5 - Trang 149 - SGK Hóa học 9


Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là...

5. Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào ? Viết phương trình hóa học để minh họa.

Hướng dẫn.

+ Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

    CH3 - CH2 - OH (1)  và   CH­3­ – O – CH3 (2).

Vì vậy, để  chứng minh ( hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu etylic.

           2CH3 – CH2 – OH + 2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa   +  H2 

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

+ Ứng với công thức phân tử C2H4O2  có đến ba chất khác nhau.

CH3 – COOH  (1)  ;               HCOO – CH  (2)      và   

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit axetic.

     2CH3 – COOH    + Na2CO3  ->  2CH3 – COONa  +  CO2  + H2O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu