Bài 5 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là...

5. Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào ? Viết phương trình hóa học để minh họa.

Hướng dẫn.

+ Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

    CH3 - CH2 - OH (1)  và   CH­3­ – O – CH3 (2).

Vì vậy, để  chứng minh ( hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu etylic.

           2CH3 – CH2 – OH + 2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa   +  H2 

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

+ Ứng với công thức phân tử C2H4O2  có đến ba chất khác nhau.

CH3 – COOH  (1)  ;               HCOO – CH  (2)      và   

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit axetic.

     2CH3 – COOH    + Na2CO3  ->  2CH3 – COONa  +  CO2  + H2O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan