Bài 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

65. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b;                               b) a - x = b.

Bài giải:

a)  x = b - a;                 b) x = a - b.