Bài 63 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số

63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Bài giải:

Ta có đẳng thức tìm x như sau:

3 + (-2) + x = 5

   1        + x = 5

                x = 5 - 1

                x = 4

Đáp số: x = 4.