Bài 62 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên a, biết:

62. Tìm số nguyên a, biết:

a) = 2;                        b) = 0.

Bài giải:

a) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Do đó a = -2.