Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

66. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Bài giải:

4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

4 - 24         = x - 9

(-20)          = x - 9

(-20) + 9    = x

    -11         = x 

hay x = -11

Đáp số:  x = -11