Bài 6 trang 167 SGK hóa học 10


Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:...

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

       CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(k),      ∆H > 0

Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?

a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.

b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.

e) Tăng nhiệt độ.

Lời giải.

Điêu sẽ xảy ra nếu:

a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên: Cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.

b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng: Chất rắn không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng: Chất rắn không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng: Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuân.

e) Tăng nhiệt độ: Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu