Bài 4 trang 167 SGK hóa học 10


Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a) Fe + CuSO4 (2M)                và        Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M, 250C)       và        Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(hạt) + CuSO4 (2M)           và        Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d) 2H2 + O2 \(\overset{t^{o}thuong}{\rightarrow}\) 2H2O     và        2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

(Nếu không có gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện).

Lời giải.

Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:

a) Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d)  2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu