Bài 50 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2


Thể tích của hình chóp đều

50 . a) Tinh thể tích của hình chóp đều (h.64).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều.

( Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, cac cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau)

Hướng dẫn:

a) Diện tích đáy của hình chóp đều:

S =  BC 2 = 6,52  = 42,25 (m2)

Thể tích hình chóp đều:

V = \(\frac{1}{3}\). S.h = \(\frac{1}{3}\). 42,25 . 12  ≈ 169 (cm3)

b) Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Sxq = 4. \(\frac{(2+4).3,5}{2}\) = 42 (cm2)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước