Bài 48 trang 124 sgk toán lớp 8 - tập 2


Tính diện tích toàn phần của:

48 . Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, √18,75 ≈ 4,33

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, √3 ≈ 1,73

Hướng dẫn:

a) Ta có các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên :

SH = 

=   = √18,75 ≈ 4,33 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .5.4. 4,33 = 43,3 (cm2)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ =  a 2 = 52  = 25(cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 43,3 + 25 = 68,3 (cm2)

b) Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.

Đường cao SH của mặt bên là :

 SH =  =  = √16 = 4 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .6.6 .4 =72 (cm2)

Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều ABO.

Chiều cao của tam giác đều là:

OH =  =  =  √27 ≈ 5,2 (cm)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ = 6..6.5,2 = 93,6 (cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6  =165,6  (cm2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu