Bài 45 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2


Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây

45. Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)


Hướng dẫn:

Hình 58:

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD =  =  = √75 ≈ 8,66 (cm)
Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = . 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =. S.  h1. 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = 

 = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = .8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = . S.  h1 = . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu