Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


5. Cho y =

5. Cho y = x3 -3x2 + 2. Tìm x để :

a) y' > 0

b) y' < 3

Lời giải:

y' = 3x2 - 6x.

a) y' > 0 <=> 3x2 - 6x >0 <=> 3x(x - 2) > 0 <=> x>2 hoặc x<0.

b) y' < 3 <=> 3x2 - 6x  3x2 - 6x -3 < 0 <=> x2 - 2x -1 < 0

<=> 1-√2 < x < 1+√2 .

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu