Bài 1 trang 162 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


1. Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

1. Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 7 + x - x2 tại x0  = 1;

b) y =  x3 - 2x + 1 tại x0 = 2.

Lời giải:

a) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 1. Ta có:

∆y = f(1 + ∆x) - f(1) = 7 + (1 + ∆x) - (1 + ∆x)2 - (7 + 1 - 12) = -(∆x)- ∆x ;

\( \frac{\Delta y}{\Delta x}\) = - ∆x - 1 ; \( \lim_{\Delta x\rightarrow 0}\)\( \frac{\Delta y}{\Delta x}\)  = \( \lim_{\Delta x\rightarrow 0}\) (- ∆x - 1) = -1.

Vậy f'(1) = -1.

b) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 2. Ta có:

∆y = f(2 + ∆x) - f(2) = (2 + ∆x)- 2(2 + ∆x) + 1 - (23 - 2.2 + 1) = (∆x)3 + 6(∆x)2 + 10∆x;

\( \frac{\Delta y}{\Delta x}\) = (∆x)2 + 6∆x + 10; \( \lim_{\Delta x\rightarrow 0}\)\( \frac{\Delta y}{\Delta x}\) = \( \lim_{\Delta x\rightarrow 0}\) [(∆x)2 + 6∆x + 10] = 10.

Vậy f'(2) = 10.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu