Bài 4 trang 98 sgk toán 11


Bài 4. Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

Bài 4. Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

a) Hãy viết công thức để tìm độ cao của một bậc tuỳ ý so với mặt sân.

b) Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.

Hướng dẫn giải:

a) Gọi chiều cao của bậc thứ n so với mặt sân là hn 

Ta có:          hn = 0,5 + n.0,18.

b) Chiều cao mặt sàn tầng hai so với mặt sân là

                     h21  = 0,5 + 21.0,18 = 4,28 (m)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu