Lý thuyết cấp số cộng


1. Định nghĩa

1. Định nghĩa

Un là cấp số cộng <=> un+1 = un + d với n ε  N, d là hằng số.

Công sai d =  un+1 - un 

2. Số hạng tổng quát

un = u1 + (n – 1)d, (n ≥ 2).

d = \( \frac{u_{n}-u_{1}}{n-1}\).

3. Tính chất

\( u_{k}=\frac{u_{k-1}+u_{k+1}}{2}\) với k ≥ 2 hay uk-1 + uk+1 = 2uk  

4. Tổng n số hạng đầu

Sn = \( \frac{n(u_{1}+u_{n})}{2}\), với n ε  N*

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu