Bài 4 trang 164 sgk toán 5 phép chia


Tính bằng hai cách.

Tính bằng hai cách:

a)  :  +  :  ;

b) (6,24 + 1,26) : 0,75 ;

Bài giải:

a) Cách 1:  :  +  :  =   x  +   x  =  +  =  =  

Cách 2:  :  +  :  = (  +  ) :   =  :  = 1 :  =  

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 + 0,75 : 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.