Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6)

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đâuf búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc momen

Ta có: F. d1 = FC. d2                 (1)

Với \(\left\{\begin{matrix} F=100N\\ d_{1}= 20cm = 2.10^{-1}m \\ d_{2}=2cm =2.10^{-2}m \end{matrix}\right.\)

(1)  => FC = F.\(\frac{d_{1}}{d_{2}}\) = 100. \(\frac{2.10^{-1}}{2.10^{-2}}\)

       => FC = 1000 N

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan