Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6)

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đâuf búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc momen

Ta có: F. d1 = FC. d2                 (1)

Với 

(1)  => FC = F. = 100. 

       => FC = 1000 N

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu