Bài 37 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 

b) 

Giải.

a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

     .

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có: 

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

    hay