Bài 37 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\frac{-11}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{-7}{13};\)

b) \(\frac{-1}{3}<\frac{...}{36}<\frac{...}{18}<\frac{-1}{4}.\)

Giải.

a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

    \(\frac{-11}{13}<\frac{-10}{13}<\frac{-9}{13}<\frac{-8}{13}<\frac{-7}{13}\) .

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có: \(\frac{-12}{36}<\frac{...}{36}<\frac{...}{36}<\frac{-9}{36}.\)

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

   \(\frac{-12}{36}<\frac{-11}{36}<\frac{-10}{36}<\frac{-9}{36}.\) hay  \(\frac{-1}{3}<\frac{-11}{36}<\frac{-5}{18}<\frac{-1}{4}.\)