Bài 38 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


38a) Thời gian nào dài hơn?

38. a) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{2}{3}\)h hay \(\frac{3}{4}\)h ?

     b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : \(\frac{7}{10}\)m hay \(\frac{3}{4}\)m ?

     c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{7}{8}\)kg hay \(\frac{9}{10}\) ?

     d) Vận tốc nào nhỏ hơn : \(\frac{5}{6}\) km/h hay \(\frac{7}{9}\) km/h ?

     Hướng dẫn giải: Quy đồng mẫu.

     ĐS.            a) \(\frac{2}{3}\)h < \(\frac{3}{4}\)h ;                     b) \(\frac{7}{10}\)m < \(\frac{3}{4}\)m ;

                     c) \(\frac{7}{8}\)kg < \(\frac{9}{10}\)kg ;               d) \(\frac{5}{6}\) km/h > \(\frac{7}{9}\) km/h .

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu