Bài 38 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


38a) Thời gian nào dài hơn?

38. a) Thời gian nào dài hơn: h hay h ?

     b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : m hay m ?

     c) Khối lượng nào lớn hơn: kg hay  ?

     d) Vận tốc nào nhỏ hơn :  km/h hay  km/h ?

     Hướng dẫn giải: Quy đồng mẫu.

     ĐS.            a) h < h ;                     b) m < m ;

                     c) kg < kg ;               d)  km/h >  km/h .