Bài 41 - Trang 24 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Dựa vào tính chất phân số, hãy so sánh.

41. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu  và  thì .

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a)  và  ;                   b)  và  ;                    c)  và   .

Hướng dẫn giải.

a)  ;     b)  ;       c) .