Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

Lời giải:

VA = \( V_{O_{2}}\) => nA = \( n_{O_{2}}\) = \( \frac{0,16}{32}\) = 0,005 (mol) => Mz = \( \frac{0,3}{0,005}\) = 60 (g/mol)

CxHyOz + (x + \( \frac{y}{4}-\frac{z}{2}\)) O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) xCO2        +       y/2H2O

1 mol                               x mol                 y/2 mol

0,005 mol                         \( \frac{0,44}{44}\) = 0,01        \( \frac{0,18}{18}\) = 0,01 (mol)   

=> x = 2; y = 4. CTPT là: C2H4Oz. Ta có 28 + 16z = 60

z = 2. CTPT là C2H4O2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan