Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11


Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

Lời giải:

VA => nA =  = 0,005 (mol) => Mz = 60 (g/mol)

CxHyOz + (x + ) O2  xCO2        +       y/2H2O

1 mol                               x mol                 y/2 mol

0,005 mol                          = 0,01         = 0,01 (mol)   

=> x = 2; y = 4. CTPT là: C2H4Oz. Ta có 28 + 16z = 60

z = 2. CTPT là C2H4O2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu