Bài 5 trang 95 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%.

Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O.             B. C4H8O2.         C. C5H12O          D. C4H10O2.

Lời giải:

Chọn B. C4H8O2

Số nguyên tử C: \( \frac{54,54.88}{12.100}\) = 4; Số nguyên tử H: \( \frac{9,1.88}{1.100}\) = 8.

Số nguyên tử O: \( \frac{36,36.88}{16.100}\) = 2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan