Bài 3 trang 14 sgk toán lớp 5


Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)  ;       b)  ;     c)  ;        d)  .

Bài làm:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .