Bài 2 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5


Bài 2: Tìm x: a) x x 100 = 1,643 + 7,357.

Bài 2: Tìm x:

a)     x x 100 = 1,643 + 7,357

b)    0,16 : x = 2 – 0,4

Hướng dẫn giải:

a)     x x 100 = 9                               b) 0,16 :  x = 1,6

x = 9 : 100                                   x = 0,16 : 1,6

x = 0,09                                       x = 0,1