Bài 2 trang 75 Tiết 43 sgk Toán 5


Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a)     19 và 30;

b)    45 và 61;

c)     1,2 và 26;

Hướng dẫn giải:

a)     45: 61 = 0,7377 …= 73,77%

b)    1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61%

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay