Bài 2 trang 24 sgk toán 5


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yến = ... kg                              b) 430 kg = ... yến

200 tạ = .. kg                                       2500kg = ... tạ

35 tấn = ... kg                                      16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g                             d) 4008g = ... kg ... g

6kg 3g = ... g                                       9050 kg = ... tấn ... kg

Bài làm

a) 18 yến = 180 kg                              b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg                                       2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg                                      16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g                             d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g                                       9050 kg = 9 tấn 50kg