Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Bài 2. Tìm x.

Bài 2. Tìm x.

a) x + \( \frac{1}{4}\) = \( \frac{5}{8}\) ;       b) x - \( \frac{3}{5}\) = \( \frac{1}{10}\) ;        c) x . \( \frac{2}{7}\) = \( \frac{6}{11}\) ;        d) x : \( \frac{3}{2}\) = \( \frac{1}{4}\) .

Bài làm

a) x + \( \frac{1}{4}\) = \( \frac{5}{8}\)                         b) x - \( \frac{3}{5}\) = \( \frac{1}{10}\)

    x = \( \frac{5}{8}\) - \( \frac{1}{4}\)                             x = \( \frac{3}{5}\) + \( \frac{1}{10}\)

    x = \( \frac{3}{8}\)                                 x = \( \frac{7}{10}\).

c) x . \( \frac{2}{7}\) = \( \frac{6}{11}\)                        d) x : \( \frac{3}{2}\) = \( \frac{1}{4}\)        

   x = \( \frac{6}{11}\) : \( \frac{2}{7}\)                            x = \( \frac{1}{4}\) x \( \frac{3}{2}\)

   x = \( \frac{6}{11}\) x \( \frac{7}{2}\)                           x = \( \frac{3}{8}\) 

   x = \( \frac{21}{11}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan