Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 5


Bài 2. Tìm x.

Bài 2. Tìm x.

a) x +  =  ;       b) x -  =  ;        c) x .  =  ;        d) x :  =  .

Bài làm

a) x +  =                          b) x -  = 

    x =  -                              x =  + 

    x =                                  x = .

c) x .  =                         d) x :  =         

   x =  :                             x =  x 

   x =  x                            x =  

   x = .