Bài 2 trang 155 sgk hóa học 9


Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

2. Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

Saccarozơ \(\buildrel {(1)} \over\longrightarrow \)Glucozơ \(\buildrel {(2)} \over\longrightarrow\)Rượu etylic.

Bài giải:

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow} {{t^0}}^{axit}} \mathop {{C_6}{H_2}{O_6}}\limits_{glucozo} + \mathop {{C_6}{H_{12}}{O_6}}\limits_{fructozo} \)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^0}}^{Men}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \)


Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu