Bài 19 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2.


Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

19. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2.

Hướng dẫn giải.

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 .

ĐS.   25 dm2 = \(\frac{1}{4}\) m2 ;              36 dm2 = \(\frac{9}{25}\) m2 ;           

        450 cm2 = \(\frac{9}{200}\) m2;         575 cm= \(\frac{23}{400}\)  m2 .