Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Rút gọn các phân số sau.

1. Rút gọn các phân số sau:

a)   ;        b)  ;       c)  ;        d)  .

Hướng dẫn giải.

a)  ;   b)  ;     c)  ; d) .