Bài 17 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Rút gọn.

17. Rút gọn:

a)   ;                   b)                         c)  ;

d)  ;         e)  .

Hướng dẫn giải.

a)  .

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

b)

c)

d)  

e) 

.

Bài viết liên quan