Bài 18 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2.


Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

18. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                           b) 35 phút                          c) 90 phút.

Giải.

a) 20 phút =  giờ ;            b) 35 phút =  giờ ;         c)c90 phút =  .