Bài 16 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

16. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

7 ∈ N ;                  7 ∈ Z ;                  0 ∈ N ;                   0 ∈ Z ;

-9 ∈ Z ;                -9 ∈ N ;                11,2 ∈ Z .

Bài giải:

-9 ∈ Z ;  11,2 ∈ Z  là sai; còn các trường hợp khác là đúng.