Bài 21 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:

21. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, , , 4.

Bài giải:

Số đối của các số -4, 6, , , 4 lần lượt là 4, -6, -5, -3, -4.