Bài 13 trang 161 SGK hóa học 11


Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

13.  Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6  C6H5CH2CH3  C6H5CH = CH2

a) Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên.

b) Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Hướng dẫn.

a) C6H6 + C2H4 C6H5 – CH2 - CH3

   C6H5CH2CH3    C6H5CH = CH2 + H2

b) Theo sơ đồ: C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

nC6H6=  = 12,8.103 (mol)

Số mol stiren thu được: nstiren = x12,8.103 (mol)

Khối lượng stiren: 1,00.103xx12,8 = 9,98.103 (kg) = 9,98 tấn.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu