Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11


Ứng với công thức phân tử...

1. Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                           B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

 etylbenzen

 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen hay o - xilen) 

 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)       

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu