Bài 109 trang 42 sgk toán 6 tập 1


Gọi m là số dư của a khi chia cho 9.

109. Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống:

a

16

 

213

827

468

m

 

 

 

 

 

 Bài giải:


a

16

 

213

827

468

m

 

7

 6

8

 0

 


a

16

 

213

827

468

m

 

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false"