Bài 104 trang 42 sgk toán 6 tập 1


Điền chữ số vào dấu * để:

104. Điền chữ số vào dấu * để:

a) \(\overline{5*8}\) chia hết cho 3;

b) \(\overline{6 * 3}\) chia hết cho 9;

c) \(\overline{43*}\) chia hết cho cả 3 và 5;

d) \(\overline{*81*}\) chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. (Trong một số có nhiều dấu *, các dấu * không nhất thiết thay bởi các chữ số giống nhau).

Bài giải:

a) Hãy điền chư số vào dấu * để tổng 5 + * + 8 hay tổng 13 + * chia hết cho 3.

ĐS: 528;558;588,.

b) Phải điền một số vào dấu * sao cho tổng 6 + * + 3 chia hết ch0 9. Đó là chữ số 0 hoặc chữ số 9. Ta được các số: 603; 693.

c) Để số đã cho chia hết cho 5 thì phải điền vào dấu * chữ số 0 hoặc chữ số 5. Nếu điền chữ số 0 thì ta được số 430, không chia hết cho 3. Nếu điền chữ số 5 thì ta được số 435. Số này chia hết cho 3 vì 4 + 3 + 5 chia hết cho 3. Vậy phải điền chữ số 5.

d) Trước hết, để \(\overline{*81*}\) chia hết cho 10 thì chữ số tận cùng là 0; tức là \(\overline{*81*}\) = \(\overline{*810}\). Để \(\overline{*810}\) chia hết cho 9 thì * + 8 + 1 + 0 = * + 9 phải chia hết cho 9.

Vì * < 10 nên phải thay * bởi 9.

Vậy \(\overline{*81*}\) = 9810.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu