Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x?

a) 8x > 4x;                                                            b) 4x > 8x;

c) 8x> 4x2;                                                        d) 8 + x > 4 + x.

Hướng dẫn.

Nếu x < 0 thì a) sai;

Nếu x > 0 thì b) sai;

Nếu x = 0 thì c) sai;

d) Đúng với mọi giá trị của x.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu