Bài 1 trang 151 sgk toán 5


Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ;       0,72 ;            1,5 ;         9,347.

b)  ;          ;                 ;           

Bài giải: 

a) 0,3 = ;       0,72 =   ;         1,5 =  ;           9,347 =  .

b)  =  ;           =    ;             =  ;            = .