Bài 1 trang 15 sgk toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) \( \frac{14}{70}\) ;           b) \( \frac{11}{25}\) ;           c) \( \frac{75}{300}\) ;          d) \( \frac{23}{500}\) .

Bài làm:

a) \( \frac{14}{70}\) \( =\frac{14:7}{70:7}=\frac{2}{10}\) ;

b) \( \frac{11}{25}\) \( =\frac{11.4}{25.4}=\frac{44}{100}\) ;

c) \( \frac{75}{300}\) \( =\frac{75:3}{300:3}=\frac{25}{100}\) ;

d) \( \frac{23}{500}\) \( =\frac{23.2}{500.2}=\frac{46}{1000}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan