Bài 1 trang 140 sgk đại số 11


Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số

Bài 1. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 tại x= 3.

Hướng dẫn giải:

Hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 xác định trên R và x= 3 ∈ R.

\(\underset{x\rightarrow 3}{lim}\) f(x) = \(\underset{x\rightarrow 3}{lim}\) (x3 + 2x - 1) = 33 + 2.3 - 1 = f(3)
nên hàm số đã cho liên tục tại điểm x= 3.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu