Bài 4 trang 141 sgk đại số 11


Cho hàm số

Bài 4. Cho hàm số f(x) =  và g(x) = tanx + sin x.

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục.

Hướng dẫn giải:

+) Hàm số f(x) =  xác định khi và chỉ khi x2+ x - 6 ≠ 0 <=> x ≠ -3 và x ≠ 2.

Hàm số f(x) liên tục trên các khoảng (-∞; -3), (-3; 2) và (2; +∞)

+) Hàm số g(x) = tanx + sinx xác định khi và chỉ khi 

tanx ≠ 0 <=> x ≠  +kπ với k ∈ Z.

Hàm số g(x) liên tục trên các khoảng ( -  +kπ;   +kπ) với k ∈ Z.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu