Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì?


Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì?

Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm : đồng hoá dân ta về mọi mặt, vĩnh viễn xâm chiếm nước ta.