Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao ?


Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm ba quận

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao ?

Trả lời:

Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu